Naši uvjeti poslovanja

Podaci o tvrtci: Coulson d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina, Split, Bana Berislavića 3, društvo s ograničenom odgovornošću. OIB 56200386589; Direktor: Timothy Edward Coulson; Račun u: Raiffeisen banka poslovnica Zagreb, Petrinska 59; Broj računa 2484008-1103311536

COULSON d.o.o. u daljnjem tekstu Posrednik,  sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, donosi 01. travnja 2013. sljedeće izmijenjene i dopunjene

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 1. OPĆE  ODREDBE

 

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).

Sklapanjem ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na Internet stranici www.xlpropertycroatia.com.

 

 1. OPĆI UVJETI UGOVORA

 

Članak 2.

Opći uvjeti ugovora su ugovorne odredbe sastavljene za veći broj ugovora koje jedna ugovorna strana (sastavljač) prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani, bilo da su sadržani u formularnom (tipskom) ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva.

Članak 3.

Ovim se Općim uvjetima uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, prava i obveze posrednika te ugovornih strana u prometu nekretnina, posrednička naknada te prava i obveze prilikom prestanka ugovora o posredovanju.

 

Značenje izraza sadržanih u ovim Općim uvjetima

Članak 4.

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta utvrđeni su Zakonom o obveznim odnosima te imaju sljedeća značenja:

 

 1. Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina,

 

 1. Posredovanje u prometu nekretnina su radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr..

 

 1. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 

 1. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

 

 1. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

 

 1. Popis razgledanih nekretnina je dokument koji sadrži popis svih nekretnina koje je nalogodavac razgledao s posrednikom, te se na kraju svakog razgleda mora potpisati. Primjerak Popisa možete vidjeti na linku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 1. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

 

Članak 5.

(1) Na početku svakog razgledavanja, posrednik će zatražiti od stranke da potpiše Ugovor o posredovanju. Primjerak Ugovora o posredovanju možete vidjeti na linku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(2) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

(3) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanom obliku i u pravilu na neodređeno vrijeme, osim ako stranke ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju.

(4) Ukoliko jedna od stranaka želi raskinuti ugovor o posredovanju, ona je obvezna drugu ugovornu stranku o raskidu ugovora izvijestiti pismenim putem.

(5) Ako nije drukčije propisano ovim Općim uvjetima, na obvezni odnos između posrednika i nalogodavca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

(6) U ugovoru sklopljenom između posrednika i nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o posredniku, nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

(7) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. posebno ugovorene rokove i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.).

(8) Ugovoru o posredovanju pridružuje se Popis razgledanih nekretnina. Popis razgledanih nekretnina popunjava posrednik, a potpisuje stranka na kraju razgledavanja nekretnina.

 

Isključivo posredovanje
Članak 6.

(1) Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.

(2) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

(3) Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

 

 1. PONUDA NEKRETNINA

 

Članak 7.

(1) Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.

(2) Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine.

(3) Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Prodavatelja. Posrednik nije odgovoran za propuste ili štetu prouzrokovanu ograničenjima i skrivenim manama nekretnine koje su Nalogodavcu bile poznate ili su mu morale biti poznate, a na njih nije upozorio Posrednika.

(4) Prilikom procesa kupnje nekretnine, sklapanju glavnog ugovora može prethoditi i sklapanje predugovora. Predugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se preuzima obveza da se poslije sklopi drugi, glavni ugovor. Takav predugovor mora sadržavati sve podatke nužne za opis nekretnine te kupoprodajnu cijenu. Prilikom sklapanja predugovora plaća se kapara (određeni iznos novca koji kupac daje prodavatelju kao znak da je ugovor sklopljen). Na temelju predugovora se ne može provesti upis vlasništva.

 

 1. CIJENA NEKRETNINA

 

Članak 8.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti hrvatskih kuna, prema tečaju kojeg ugovore stranke. U slučaju da tečaj nije ugovoren primjenjuje se prodajni tečaj Hrvatske narodne banke.

 

 1. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

 

Članak 9.

Posrednik nije odgovoran za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca, a osobito za slučaj davanja neistinitih, netočnih, nepravovremenih informacija odnosno u slučaju uskraćivanja istinitih, točnih, ažurnih informacija o nekretninama, odnosno uvjetima i predmetu posredovanja.

 

 1. PRIMANJE ISPUNJENJA

 

Članak 10.

(1) Nalog za posredovanje ne ovlašćuje posrednika da za nalogodavca primi ispunjenje obveze iz ugovora sklopljenog njegovim posredovanjem.

(2) Za to je potrebna posebna pisana punomoć.

(3) Posrednik iznimno može, u ime i za račun nalogodavca, zaključiti pravni posao o kupoprodaji samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

 

Članak 11.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje ugovora s osobom koju je posrednik našao, ni sklopiti s njom ugovor pod uvjetima koje je priopćio posredniku, ali će odgovarati za štetu ako je postupio protivno načelu savjesnosti i poštenja.

 

Obveze posrednika

Članak 12.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

(1) nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,

(2) upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

(3) izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:

– očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,

– upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,

– pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,

– okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.

(4) obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

(5) omogućiti pregled nekretnina,

(6) posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,

(7) čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

(8) ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,

(9) obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 

Obveza nalogodavca

Članak 13.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:

 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, uporabnu dozvolu odnosno drugi odgovarajući akt o legalnosti  nekretnine koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
 4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 5. nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno pred­ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

(2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drugačije, ništetna je.

(3) Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri i sukladno načelu savjesnosti i poštenja te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

(4) U naknadu nisu uključeni troškovi osiguranja pravne pomoći prilikom sklapanja ugovora o prodaji te sastavljanja prijedloga za uknjižbu, kao ni troškovi sudskih i bilježničkih pristojbi koje se duguje za navedene pravne radnje.

(5) U slučaju razgleda nekretnina van Splitsko-dalmatinske županije ili na otocima, putni troškovi će biti obveza Nalogodavca.

 

 1. KAD POSREDNIK STJEČE PRAVO NA PROVIZIJU

 

Članak 14.

(1) Posrednik ima pravo na proviziju i kad nije ugovorena.

(2) Ako visina provizije nije određena ni tarifom ili kojim drugim općim aktom, ni ugovorom, a ni običajem, odredit će je sud prema posrednikovom trudu i učinjenoj usluzi.

(3) Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnine obično iznosi 3% + PDV. Naknada međutim prvenstveno ovisi o posredničkom ugovoru potpisanom između posrednika i kupca pa može biti viša ili niža od navedenoga. Agencija nadalje zadržava pravo da, sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama RH, naplati posredničku naknadu i od prodavatelja ukoliko se isti složi da će platiti naknadu.

(4) Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

 

Članak 15.

(1) Posrednik stječe pravo na proviziju kada se ispune dva kumulativna uvjeta:

– u trenutku sklapanja Predugovora o kupoprodaji, Ugovora o kupoprodaji ili nekog drugog pravnog posla kojim je/će nekretnina nedvojbeno promijeniti vlasnika (npr. prijenos poslovnih udjela),

– isplata bilo kojeg dijela kupoprodajne cijene ili ugovorene naknade prodavatelju (npr. cijena u cijelosti, kapara, prvi ugovoreni obrok cijene).

(2) Posrednik ima pravo na naknadu i u slučaju da posredovani pravni posao iz st. 1. s trećom osobom s kojom je posrednik nalogodavca doveo u vezu, zaključi nalogodavčev bračni drug, izvanbračni drug, krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji do 2. stupnja ili neka druga bliska osoba (ovlaštenik, zaposlenik ili suradnik).

(3) Posrednik stječe pravo na proviziju i u slučaju da posredovani pravni posao iz st. 1. zaključi trgovačko društvo, ako je to društvo osnovao Nalogodavac ili bilo koja od osoba iz st. 2., i/ili ako u tom društvu Nalogodavac i bilo koja od osoba iz st. 2. drže zajedno više od 50% (pedeset posto) vlasničkih udjela (poslovnih udjela, dionica i sl.).

(4) Kad je ugovor sklopljen pod raskidnim uvjetom, ostvarenje uvjeta nema utjecaja na posrednikovo pravo na proviziju.

(5) U slučaju nevaljanosti ugovora posrednik ima pravo na proviziju ako mu uzrok nevaljanosti nije bio poznat.

 

 

 1. PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

 

Članak 16.

(1) Ugovor o posredovanju prestaje otkazom ili raskidom bilo koje od ugovornih strana, o čemu je strana koja raskida dužna drugu ugovornu stranu izvijestiti pismenim putem.

(2) Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

(3) Ako u roku ne dužem od 2 godine nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

(4) Odredbe stavka 2. i 3 ovoga članka odnose se i na prestanak ugovora o isključivome posredovanju.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

(1) Na odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o isključivom posredovanju, posredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, odnosno ako ni tako ne bi bili uređeni tada se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.

(2) Na ugovorne odnose koji su zasnovani prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta poslovanja, a koji nisu okončani, na odgovarajući način primijeniti će se odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.

(3) Za sporove koje nastanu iz u svezi s ovim Ugovorom mjesno će nadležan biti stvarno nadležni sud u Splitu.

Preuzmi pdf